**HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN**

 

THỨ 2 & THỨ 5 HỎA KỲ LÂN

- THỜI GIAN : 20H00

- MAP: 115 TÀN TÍCH CUNG Á PHÒNG

 

 

THỨ 3 : LOẠN CHIẾN

- THỜI GIAN 17H30 BÁO DANH 20H00 BẮT ĐẦU

- THƯỞNG

+ TOP 1: 150 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 50 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 2: 100 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 30 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 3: 90 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 20 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 4: 50 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 15 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 5-7: 30 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 10 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 8-16: 20 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 10 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

 

THỨ 6: CÔNG THÀNH CHIẾN

- THỜI GIAN : 19H50  BANG CHỦ BÁO DANH - 20H00 BẮT ĐẦU - KẾT THÚC 20H50 - 21H00 ĐẾN NPC TRƯƠNG TUYỆT CHI NHẬN THƯỞNG

- THƯỞNG

***  KILL NGƯỜI CHƠI NHẬN RANDOM 50-200 ĐỒNG + 1-5 TIỀN DU LONG

+ BANG TOP 1: THÀNH VIÊN VÀ BANG CHỦ NHẬN THƯỞNG : 1 HUYỀN TINH 9 - 3 VẠN ĐỒNG - 300 TIỀN DU LONG

+ BANG TOP 2: THÀNH VIÊN VÀ BANG CHỦ NHẬN THƯỞNG : 2 HUYỀN TINH 8 - 2 VẠN ĐỒNG - 200 TIỀN DU LONG

+ BANG TOP 3: THÀNH VIÊN VÀ BANG CHỦ NHẬN THƯỞNG : 1 HUYỀN TINH 8 - 1 VẠN ĐỒNG - 100 TIỀN DU LONG

+ BANG TOP 4: THÀNH VIÊN VÀ BANG CHỦ NHẬN THƯỞNG : 1 HUYỀN TINH 8 - 1 VẠN ĐỒNG - 100 TIỀN DU LONG

 

THỨ 7 & CHỦ NHẬT : TRANH ĐOẠT LÃNH THỔ

- THỜI GIAN : 19H30 BANG CHỦ TUYÊN CHIẾN - 20H00 BẮT ĐẦU - KẾT THÚC 21H00

- THAM GIA NHẬN 300 TIỀN DU LONG