MỖI NGÀY 4 TRẬN 11H-17H-21H-23H

 

 

 

KILL NGƯỜI NHẬN ĐỒNG 

THƯỞNG TOP:

- TOP 1 : 15 VẠN ĐỒNG THƯỜNG

- TOP 2 : 12 VẠN ĐỒNG THƯỜNG

- TOP 3: 10 VẠN ĐỒNG THƯỜNG

- TOP 4 - 10 : 7 VẠN ĐỒNG

- TOP 11-20 : 5 VẠN ĐỒNG

THƯỞNG MỐC

* 20.000 - 40.000 : 

- 2 HUYỀN TINH 8

- 22 VẠN ĐỒNG KHÓA

- 40 RƯƠNG MẢNH GHÉP ĐỒNG HÀNH

- 400 TIỀN DU LONG

- 50 VẠN BẠC KHÓA

- 2000 ĐỒNG

- DANH HIỆU

* 15.000 - 19.999

- 1 HUYỀN TINH 8

- 20 VẠN ĐỒNG KHÓA

- 30 RƯƠNG MẢNH GHÉP ĐỒNG HÀNH

- 350 TIỀN DU LONG

- 50 VẠN BẠC KHÓA

- 2000 ĐỒNG

* 10.000 - 14.999

- 2 HUYỀN TINH 7

- 10 VẠN ĐỒNG KHÓA

- 25 RƯƠNG MẢNH GHÉP ĐỒNG HÀNH

- 300 TIỀN DU LONG

- 30 VẠN BẠC KHÓA

- 2000 ĐỒNG

* 5.000 - 9.999

- 1 HUYỀN TINH 7

- 10 VẠN ĐỒNG KHÓA

- 20 RƯƠNG MẢNH GHÉP ĐỒNG HÀNH

- 250 TIỀN DU LONG

- 20 VẠN BẠC KHÓA

- 2000 ĐỒNG

* 3.000 - 4.999

- 2 HUYỀN TINH 6

- 7 VẠN ĐỒNG KHÓA

- 10 RƯƠNG MẢNH GHÉP ĐỒNG HÀNH

- 200 TIỀN DU LONG

- 10 VẠN BẠC KHÓA

- 2000 ĐỒNG