NHIỆM VỤ THƯƠNG HỘI MỖI TUẦN 1 LẦN

 

 

THƯỞNG HOÀN THÀNH

- MỐC 10

- 50 VẠN BẠC KHÓA

- 1 HUYỀN TINH 7

- MỐC 20

- 50 VẠN BẠC KHÓA

- 2 HUYỀN TINH 7

- MỐC 30

- 1 HUYỀN TINH 8

- 100 VẠN BẠC KHÓA

- MỐC 40

- 1 HUYỀN TINH 9

- 100 VẠN BẠC KHÓA