THỨ 3 : LOẠN CHIẾN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- THỜI GIAN 17H30 BÁO DANH Ở NPC CHƯỞNG MÔN PHÁI  20H00 BẮT ĐẦU

 

 

THƯỞNG

+ TOP 1: 150 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 50 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 2: 100 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 30 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 3: 90 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 20 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 4: 50 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 15 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 5-7: 30 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 10 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG

+ TOP 8-16: 20 VẠN ĐỒNG, 50 VẠN BẠC KHÓA, 50 VẠN ĐỒNG KHÓA, 10 VẠN BẠC THƯỜNG, 500 TIỀN DU LONG